Author: admin

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลตาลเลียน

             เทศบาลตำบลตาลเลียน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลตาลเลียน
ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดศิริชัยวราราม และร่วมกันทำบุญปลูกต้นไม้
ณ วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิต ตำบลตาลเลียน เพื่อ
๑) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม
๒) เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการบนหลักจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล
๓) เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม และสามารถดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
๔) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

โครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาลเลียน

             เทศบาลตำบลตาลเลียน ได้จัดโครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาลเลียน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาลเลียน เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา
ของครูต่อศิษย์ ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ และเป็นการแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย


1 2

โครงการแข่งขันสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2556

             เทศบาลตำบลตาลเลียน ได้จัดการแข่งขันสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2556 ในวันที่ 22 กันยายน 2556
ณ วัดศิริชัยวราราม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน และประชาชนได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้จัดแข่งขันทุกปี ซึ่งบทสวดทำนองสรภัญญะ (/สะระพันยะ/ หรือ /สอระพันยะ/) คือ การอ่านบทประพันธ์คำฉันท์ที่มีเนื้อหาบูชา
พระรัตนตรัยสำหรับสวดเป็นทำนอง กล่าวคือ เป็นการอ่านทำนองสวดมนต์ในทำนองสังโยค คือ สวดเป็นจังหวะหยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์ ปัจจุบันบทสวดสรภัญญะที่เป็นที่รู้จักทั่วไป เรียกตามภาษาปากว่า บทสวดองค์ใด
พระสัมพุทธ ตามข้อความบทแรกของบทสวดการสวดในทำนองสรภัญญะมีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4


12 9 8 7 6 5 4 3

กิจกรรมวันเทศบาล

วันเทศบาล

             วันเทศบาลตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

ประวัติความเป็นมา

             ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยะประเทศโดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ในรูปแบบสุขาภิบาล ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2441 และได้ขยายการตั้ง
สุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่างๆ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบ ประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2476 ซึ่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่ง
ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 จนถึงปัจจุบัน
             ในบรรดาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 70 กว่าปี เทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข
และสร้างความเจริญต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึง
บทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศ
ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” และได้แจ้งให้
เทศบาลทั่วประเทศ เทศบาลเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี
เช่น การทำบุญตักบาตร การรณรงค์ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น การจัดหน่อยบริการประชาชนเคลื่อนที่เป็นพิเศษ
การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท และภารกิจของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
ในปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ได้ร่วมกับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท)
ได้จัดให้มีโครงการวันเทศบาลขึ้น เพื่อเชิดชูความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ให้ปรากฏ
แก่ประชาชนโดยทั่วกัน โดยมีกิจกรรมพิเศษ เช่นทำบุญตักบาตร กิจกรรมการแข่งขันกีฬา และจัดบอร์ด
แสดงผลงานเทศบาลตำบลตาลเลียน โดยนายกเทศมนตรีตำบลตาลเลียน คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการในเขตเทศบาล ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน
ทำบุญตักบาตรตอนเช้า ในวันเทศบาล ประจำปี 2556 วันที่ 24 เมษายน 2556 เพื่อเป็นการระลึกถึง
ความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล  เพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตระหนักถึง
ความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นและมองเห็นความสำคัญของการบริการประชาชน และเพื่อส่งเสริม
ความสามัคคีในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพระหว่างชุมชนกับเทศบาล


1 2 3 4 5

โครงการอบรมการกรีดยางพาราฯ ปี 2556

             เทศบาลตำบลตาลเลียน ได้จัดทำโครงการอบรมการกรีดยางพารา และการทำยางที่มีคุุณภาพ ประจำปี 2556 ในวันที่ 2-8 กันยายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลตาลเลียน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการเปิดกรีดยางให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ สวนยางมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนาน คุ้มค่ากับการลงทุนปลูกสร้างสวนยางพารา โดยมีประชาชนในท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมฯ


1 2 3 4 5 6

เทศบาลตำบลตาลเลียน ตรวจเยี่ยมชุมชน หมู่ 4

             วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลตาลเลียน ได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำรวจพื้นที่ชุมชน หมู่ 4 โดยมีผู้ใหญ่บ้านให้ความสะดวก และแนะนำสถานที่ที่ยังมีปัญหาที่ต้องนำมาแก้ไขปัญหาต่อไป


1

2 3

4 5

การแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนเทศบาลตำบลตาลเลียน ประจำปี ๒๕๕๗

             วันเสาร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลตาลเลียน โดยนายกเทศมนตรีตำบลตาลเลียน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนเทศบาลตำบลตาลเลียน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีใน
ท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายรวมถึงการสันทนาการ พร้อมให้ประชาชนและเยาวชนได้มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

เทศบาลตำบลตาเลียนจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗

             นายกเทศมนตรีตำบลตาลเลียน นายปรีชา  กระพี้สัตย์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลตาลเลียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน


1 2 3 4 5