ประกาศเทศบาลตำบลตาลเลียน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

20140204111611

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *