ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้างจำนวน 11 โครงการ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ :

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *