โครงการอบรมการกรีดยางพาราฯ ปี 2556

             เทศบาลตำบลตาลเลียน ได้จัดทำโครงการอบรมการกรีดยางพารา และการทำยางที่มีคุุณภาพ ประจำปี 2556 ในวันที่ 2-8 กันยายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลตาลเลียน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถในการเปิดกรีดยางให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้อย่างถูกวิธี และมีประสิทธิภาพ สวนยางมีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ยาวนาน คุ้มค่ากับการลงทุนปลูกสร้างสวนยางพารา โดยมีประชาชนในท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมฯ


1 2 3 4 5 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *