โครงการแข่งขันสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2556

             เทศบาลตำบลตาลเลียน ได้จัดการแข่งขันสวดทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2556 ในวันที่ 22 กันยายน 2556
ณ วัดศิริชัยวราราม  เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน และประชาชนได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้จัดแข่งขันทุกปี ซึ่งบทสวดทำนองสรภัญญะ (/สะระพันยะ/ หรือ /สอระพันยะ/) คือ การอ่านบทประพันธ์คำฉันท์ที่มีเนื้อหาบูชา
พระรัตนตรัยสำหรับสวดเป็นทำนอง กล่าวคือ เป็นการอ่านทำนองสวดมนต์ในทำนองสังโยค คือ สวดเป็นจังหวะหยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์ ปัจจุบันบทสวดสรภัญญะที่เป็นที่รู้จักทั่วไป เรียกตามภาษาปากว่า บทสวดองค์ใด
พระสัมพุทธ ตามข้อความบทแรกของบทสวดการสวดในทำนองสรภัญญะมีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4


12 9 8 7 6 5 4 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *