โครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาลเลียน

             เทศบาลตำบลตาลเลียน ได้จัดโครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาลเลียน
วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตาลเลียน เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา
ของครูต่อศิษย์ ความละเอียดอ่อนทางจิตใจ และเป็นการแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย


1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *