โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเทศบาลตำบลตาลเลียน

             เทศบาลตำบลตาลเลียน ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลตาลเลียน
ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่  ๑๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดศิริชัยวราราม และร่วมกันทำบุญปลูกต้นไม้
ณ วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิต ตำบลตาลเลียน เพื่อ
๑) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรม
๒) เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการบนหลักจริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล
๓) เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม และสามารถดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
๔) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในองค์กร สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *