ประวัติเทศบาล

logo_20131114151811B9RQ

ประวัติ

ประวัติเทศบาล
             เทศบาลตำบลตาลเลียน   ได้รับการยกฐานะจาก   สุขาภิบาล   เป็น   เทศบาลตำบล   ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542   ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่  41 ก.  เมื่อวันที่   24   เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  25   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2542

3
 4

1 2