ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลตาลเลียน

             เทศบาลตำบลตาลเลียน  ได้รับการยกฐานะจาก  สุขาภิบาล  เป็น  เทศบาลตำบล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ. 2542  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่  41 ก.  เมื่อวันที่   24   เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542  และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  25   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2542

1. ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลตาลเลียน  ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลตาลเลียน   อำเภอกุดจับ   จังหวัดอุดรธานี  อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี  ทางทิศตะวันตก  40   กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  7.47  ตารางกิโลเมตร

2.อาณาเขต
    ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติกุดจับ  ตรงจุดที่อยู่ห่างเป็นแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางถนนกฤษณะ  ระยะ  750  เมตร จากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก  ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนกฤษณะฟากตะวันตก ตรงจุดที่อยู่ตามแนวเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน  รพช. อด. 11008  บ้านตาลเลียน-บ้านถ่อน ระยะ 700  เมตร จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน รพช.อด.  11008  บ้านตาลเลียน –บ้านถ่อน  ระยะ  700  เมตร  ไปทางทิศตะวันออก  ผ่านถนนไปบ้านเหล่าตำแย   ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน  รพช. อด.  11008   บ้านตาลเลียน –บ้านถ่อน    อยู่ห่างจากถนน  รพช. อด. 11008   บ้านตาลเลียน – บ้านถ่อน   บรรจบกับถนนไปบ้านเหล่าตำแย   ไปทางทิศตะวันออก  ตามแนวถนน  รพช. อด  11008   บ้านตาลเลียน –บ้านถ่อน  ระยะ  1,000  เมตร
ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมถนน รพช.อด.11008    บ้านตาลเลียน –บ้านถ่อน  ฟากเหนือ  ตรงจุดที่อยู่ห่างจากถนน  รพช.อด. 11008  บ้านตาลเลียน –บ้านถ่อน   บรรจบกับถนนไปบ้านเหล่าตำแย  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวถนน  รพช.อด   11008   บ้านตาลเลียน –บ้านถ่อน  ระยะ  1,000  เมตร  จากหลักเขตที่  4  เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่   56   ซึ่งตั้งอยู่ห่างเป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนน  รพช.อด  11008   บ้านตาลเลียน –บ้านถ่อน  ระยะ   1,000   เมตร
ทิศใต้ จากหลักเขตที่  5  เป็นเส้นขนานกับศูนย์กลางถนน   รพช.อด  11008   บ้านตาลเลียน –บ้านถ่อน ระยะ  1,000  เมตร   ไปทางทิศตะวันออก  ผ่านถนนไปบ้านหนองกุง  ถึงหลักเขตที่  6   ซึ่งตั้งอยู่บนแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ
ทิศตะวันตก   จากหลักเขตที่  6 เป็นเส้นเลียบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุดจับ  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  บรรจบกับหลักเขตที่  1

3.เขตการปกครองและการบริหาร
แยกเป็นหมู่บ้านดังนี้เทศบาลตำบลตาลเลียนได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ตำบล  4  หมู่บ้านคือ

1

4. จำนวนประชากร

2

*ข้อมูลจากงานทะเบียนและบัตร เทศบาลตำบลตาลเลียน ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

5.จำนวนพื้นที่
เทศบาลตำบลตาลเลียนมีพื้นที่ทั้งหมด 7.47 ตารางกิโลเมตร

6.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     6.1  การคมนาคม   การจราจร

3 4

*ข้อมูลจากกองช่างเทศบาลตำบลตาลเลียน ณ วันที่ 31 พฤษภาตม 2554

     6.2  การประปา
        1.จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 593 ครัวเรือน
        2.หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา
            -เทศบาลตำบลตาลเลียน
            -น้ำประปาที่ผลิตได้ 72 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
            -น้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
        3.แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา น้ำบาดาล
     6.3  ไฟฟ้า
        1.จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  593  ครัวเรือน
        2.พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า   100% ของพื้นที่ทั้งหมด
        3.ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)  ทุกสาย
     6.4 การสื่อสาร
        1.จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่  100%  เลขหมาย ของพื้นที่
        2.จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  10  หมายเลข
        3.ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่  ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  90  % ของพื้นที่
     6.5  ลักษณะการใช้ที่ดิน
        -พื้นที่พักอาศัย 160 ไร่      
        -พื้นที่เกษตรกรรม 500 ไร่
        -พื้นที่พาณิชยกรรม 30 ไร่        
        -พื้นที่อุตสาหกรรม – ไร่
        -พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 10 ไร่      
        -พื้นที่ตั้งสถานศึกษา 50 ไร่
        -สวนสาธารณะ 15 ไร่
        -พื้นที่ว่าง 20 ไร่
*ข้อมูลจากกองช่างเทศบาลตำบลตาลเลียน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
     6.6  ด้านเศรษฐกิจ
           1)  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
            -ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมาณ  90  %
            -ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม  ประมาณ  10  %
            -รายได้เฉลี่ยของประชากร  23,000  บาท/คน/ปี
          2)  การเกษตรกรรม
            -จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 725 ครัวเรือน
            -ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย  ยางพารา มันสำปะหลัง ไม้ผล เช่น มะม่วง มะขาม แก้วมังกร พุทรา เป็นต้น
          3)  การพาณิชยกรรมและบริการ
1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
            ก.สถานีบริการน้ำมัน  1  แห่ง
            ข.ตลาดสด  1  แห่ง
            ค.ร้านค้าทั่วไป  24  แห่ง
2.สถานประกอบการด้านบริการ
            ก.โรงแรม – แห่ง
            ข.ธนาคาร  –   แห่ง
            ค.โรงภาพยนตร์   –    แห่ง
            ง.สถานจำหน่ายอาหาร  ตาม พ.ร.บ.  สาธารณสุข  24  แห่ง
          4)  การอุตสาหกรรม
            -อุตสาหกรรมในครัวเรือน   ประเภท   ทอผ้า
          5)  การปศุสัตว์ 
            -ครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์  75  %
            – ผลผลิตทางการปศุสัตว์ที่สำคัญได้แก่ โค กระบือ สุกร
     6.7   ด้านสังคม
          1)  ศาสนา
            1.ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของประชากร วัด จำนวน 5 วัด
            2. ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ – ของประชากร
            3. ผู้นับถือศาสนาอื่น ๆ  ร้อยละ – ของประชากร
          2) วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ
                   ก. ประเพณี  บุญบั้งไฟประมาณเดือน มิถุนายน กิจกรรมโดยสังเขป
                -ประกวดขบวนแห่บั้งไฟ
                -ประกวดบั้งไฟ
                   ข.ประเพณี  สงกรานต์ประมาณเดือน เมษายน กิจกรรมโดยสังเขป
                -รดน้ำผู้สูงอายุ
                -ทำบุญตักบาตร
                   ค.ประเพณีเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม กิจกรรมโดยสังเขป
                -ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
                   ง.ประเพณีออกพรรษา  ประมาณเดือน  ตุลาคม กิจกรรมโดยสังเขป
                -ทำบุญตักบาตร
                  จ.ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน  พฤศจิกายนกิจกรรมโดยสังเขป
                -ประกวดกระทง
                -ประกวดขบวนแห่กระทง
                -ประกวดนางนพมาศ

           3)  การศึกษา

5

          4)  กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
            1.สนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง( ศาลากลางบ้าน )
            2.สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 แห่ง( หน้าสำนักงาน )
            3. สนามตะกร้อ จำนวน 1 แห่ง (หมู่ 3)
            4.ศาลาแสดงสินค้า จำนวน 1 แห่ง
            5.ห้องสมุดประชาชน ไม่มี
            6.สนามเด็กเล่น จำนวน 1 แห่ง
            7.สวนสาธารณะ ไม่มี
* ข้อมูลจาก กองการศึกษา เทศบาลตำบลตาลเลียน ณ วันที่31 พฤษภาคมื 2554           
          5)  สาธารณสุข
                – ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
          6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            1.สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี – ครั้ง
            2.ความสูญเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ – คน บาดเจ็บ – คน ทรัพย์สินมูลค่า – คน
            3.รถยนต์ดับเพลิงจำนวน 1 คัน
                – คันที่ 1 จุน้ำได้ 4.7 ลบ.ม. ซื้อเมื่อ พ.ศ. –   ราคา  –  บาท
            4.เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน          เครื่อง
                – ถังดับเพลิง ชนิด Co-2 จำนวน 2 ถัง ถังเคมีดับเพลิง จำนวน 60  ถัง
            5.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน
            6.พนักงานขับรถดับเพลิงจำนวน 2 คน
            7.อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 183 คน
            8.การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมา จำนวน  2 ครั้ง
*ข้อมูลจาก ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตาลเลียน ณ 30 เม.ย.2553
          7) อาชญากรรม – ไม่มี
     6.8  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
         1.ภูมิอากาศ (ปีปัจจุบัน)
            – อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส  ต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส
            – อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. – มิ.ย. 30 องศาเซลเซียส
            – อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค. – ต.ค. 32 องศาเซลเซียส
            – อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย. – ก.พ. 26 องศาเซลเซียส
         2. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด พ.ศ. 2544 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ต่ำสุด พ.ศ.2541
            1. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน มี.ค. – มิ.ย. 30 ม.ม.
            2. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน ก.ค. – ต.ค. 25 ม.ม.
            3. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน พ.ย. – ก.พ. 18 ม.ม.
         3. ทิศทางลมในแต่ละฤดู
            ฤดูหนาว ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
            ฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
         4.  แหล่งน้ำ
                 1.  หนองบึงจำนวน 4  แห่ง ได้แก่
        -หนองเม็ก
        -หนองซำขี้เขียว
        -อ่างเก็บน้ำบ้านผาสุก
        -อ่างเก็บน้ำห้วยงาว
    2.  คลอง ห้วย ลำธาร จำนวน   1  แห่ง  ได้แก่
        -ลำห้วยซำเอียนใหญ่
         5.  ขยะ
        1. ปริมาณขยะ 4 ตัน/วัน
        2. รถยนต์ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน : จัดซื้อเมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 จำนวน 1 คัน ขนาดความจุ 5,000  กิโลกรัม และซื้อเมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1 คัน ขนาดความจุ 6,000 กิโลกรัม
        3. ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน 2,000 กิโลกรัม/วัน
        4. ขยะที่กำจัดได้ จำนวน 2,000 กิโลกรัม/วัน
        5. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน 18 ไร่
            – ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร
            – คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก 10 ปี
        6. สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับกำจัดขยะ
            – ที่สาธารณะ
        7.  ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ จำนวน 5ไร่ที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลตาลเลียน
*ข้อมูลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาลเลียน ณ 31 พฤษภาคม 2554
     6.9ด้านการเมือง – การบริหาร
เทศบาลตำบลตาลเลียน  แบ่งโครงสร้างบริหารงานเทศบาลเป็น 2 ด้าน คือ
ด้านนิติบัญญัติ ได้แก่
1.  สภาเทศบาล   ประกอบด้วย
    – ประธานสภาเทศบาล “นายสงวน  ศรีทอง” ปรธานสภาเทศบาลตำบลตาลเลียน
    – รองประธานสภาเทศบาล “นายสำลี  สุดไกล” รองประธานสภาเทศบาลตำบลตาลเลียน
2.  สมาชิกสภาเทศบาล
    – นายวัฒนา  สุขบูรณ์
    – นายณรงค์  แก้วสีลัง
    – นายสมควร  อรรควงษ์
    – นายทองมา  ระวิวรรณ์
    – นายสุดใจ  คำผาย
    – นายจ้าย  นั่งสูงเนิน
    – นายสมบูรณ์  เขตบุญพร้อม
    – นายศักดิ์สิทธ  แสนวัง
    – นายรังษี  ชาญชำนิ
    – นางหนูริต  ศรีอัชชา
ด้านบริหาร   คณะผู้บริหารท้องถิ่น   ได้แก่
    – นายกเทศมนตรี “ นายปรีชา   กระพี้สัตย์” นายกเทศมนตรีตำบลตาลเลียน
    – รองนายกเทศมนตรีฝ่าย;ช่า “นายทองแดง  อรรคนิตย์” รองนายกเทศมนตรีตำบลตาลเลียน
    – รองนายกเทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการศึกษา”นายประยูร มอบหมาย”รองนายกเทศมนตรีตำบลตาลเลียน