วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


(1) วิสัยทัศน์(
Vision) การพัฒนาของเทศบาลตำบลตาลเลียน
“เป็นองค์กรที่ดี                     มีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มีโครงสร้างพื้นฐาน              สร้างงาน  ลดคนจน
ส่งเสริมการศึกษา                พัฒนาเทคโนโลยี”

(2) พันธกิจ (Mission)
– ฝึกอบรม ติดตามประเมินผล ประชาชนสามารถตรวจสอบได้
– ก่อสร้างสิ่งจำเป็นพื้นฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า
ถนน ตลาดสด สถานีขนส่ง  แหล่งน้ำ ฯลฯ
– สร้างกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก สนับสนุนการศึกษา สร้างระบบสารสนเทศ
ที่ทันสมัย

(3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่
2. ประชาชนได้รับ บริการสาธารณูปโภค ส่วนสาธารณูปการ ที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
3. สภาพแวดล้อมไม่เป็นพิษ
4. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
5. ประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปะประเพณีของท้องถิ่น
6. ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วประทับใจ มีช่องทางในการรับข่าวสารที่ทันสมัย
7. ลดการสูญเสียของประชาชนทั้งด้านชีวิต และทรัพย์สิน จากสาธารณภัย และได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุก ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
8. ประชาชนมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
9. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้สูงขึ้น
10. ประชาชนมีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้
11. เด็ก สตรี และคนชรา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(4) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ
1.2 พัฒนาระบบจราจร

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาบริการสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม-จังหวัด-ฟื้นฟูระบบนิเวศน์
แนวทางการพัฒนา
3.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม
3.2 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
3.3 บำบัดจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3.4 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ/และโรคอื่น ๆ
4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
5.2 สังคมสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน
6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กในระบบและนอกระบบโรงเรียน

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาและส่งเสริมและอาชีพให้แก่ประชาชน

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
แนวทางการพัฒนา
8.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
8.2 ส่งเสริม พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
แนวทางการพัฒนา
9.1 สร้างจิตสำนึกประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดี และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
9.2 พัฒนาการบริหารงานของเทศบาล และพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
9.3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(5) กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
          วิสัยทัศน์ร่วม    การพัฒนาประเทศไทยจะยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ให้การพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผล นำไปสู่สังคมทีมีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง สามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันโลก คนไทยส่วนใหญ่มีการศึกษาและรู้จักเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นคนดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต อยู่ในสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่าของสังคมไทย ที่มีความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน  อันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน