นโยบายนายกเทศมนตรี

นโยบายนายกเทศมนตรี

           นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  นายปรีชา กระพี้สัตย์ โดยได้แถลงนโยบายในการประชุมสภาเทศบาลตำบลตาลเลียน เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2554
1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาถนนสายเดิมให้ใช้งานได้ดีทุกสาย
   1.2 ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทุกสายในเขตเทศบาลตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ตลอดปี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   1.3 ทุกครัวเรือนมีน้ำประปาที่สะอาดใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอแก่การอุปโภคบริโภค

 2.นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
   2.1 ประชาชนทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาล ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้มีความกินดีอยู่ดี สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
   2.2 จัดการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปะชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
   2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตลอดจนพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด
   2.4 ดูแลบำรุงรักษาตลาดสดให้ได้มาตรฐาน

3.นโยบายด้านพัฒนาสังคม
   3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีความกินดีอยู่ดี สังคมเป็นสุข ร่วมกันตลอดจนสร้างอาชีพสร้างรายได้
   3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนแก่โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
   3.3 จัดบริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านและทั่วถึง
   3.4 ป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล
   3.5 ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และประเพณีอีสานให้คงอยู่สืบไป

4.นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง
   4.2 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อต่าง ๆ ไม่ให้ระบาดในเขตชุมชน
   4.3 พัฒนาแหล่งน้ำ โดยการสร้าง เขื่อนกักเก็บน้ำ ฝายน้ำล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ขุดลอก หนองคลองน้ำ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรตลอดปี
   4.4 พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ อาคารระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลสะดวก
   4.5 พัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยจัดหาอุปกรณ์ในการกำจัดขยะมูลฝอย ตลอดจนระบบฝังกลบขยะ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
   4.6 พัฒนาสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ โดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
   4.7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ในการสำรวจตรวจสอบดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน

5.นโยบายการเมืองการบริหาร
   5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
   5.2 จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง
   5.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
   5.4 การบริหารบ้านเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการจัดทำแผนชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป
   5.5 การบริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
   5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สบสาธารณภัยในเขตเทศบาล
   5.7 จัดการบริการประชาชนในทุก ๆ ด้านให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
   5.8 จัดการบริหารบ้านเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ