สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

             หน้าที่ความรับผิดชอบ
             หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของการส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล  ดังนี้

1

             1.1  ฝ่ายอำนวยการ
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการงานอำนวยการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานประชาสัมพันธ์และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้
             1.)  งานธุรการ
             มีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณของเทศบาล  งานการตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์    เหรียญจักรพรรดิมาลา  และทำคุณประโยชน์  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานจัดทำคำสั่ง และประกาศของเทศบาล งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่นๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
             2.)  งานอำนวยการ
             มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  งานกิจการสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่างๆ ที่ขอความร่วมมือ  งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ  งานรัฐพิธี  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานรับรอง  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  ร้องเรียน  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
             3.) งานการเจ้าหน้าที่
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลของพนักงานและลูกจ้าง เช่น การขอกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง  การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การวางแผนงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร   การจัดทำแผนอัตรากำลัง  การออกจากราชการ การดำเนินการเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ งานแจ้งมติ ก.ท. และ ก.ท.จ.  ให้กอง หรือฝ่ายต่างๆ ทราบ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้องหรือได้รับมอบหมาย

3

             4.)  งานประชาสัมพันธ์
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายของเทศบาล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน
             5.)  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยวของเทศบาล  การควบคุมบริการท่องเที่ยว และจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งของเทศบาล และหน่วยงานอื่น การต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดบริการนำเที่ยว ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว ให้คำแนะนำความรู้เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในเทศบาลและจังหวัด   ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
             1.2  ฝ่ายปกครอง
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้
             1.) งานทะเบียนราษฎร
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2553  เช่น การแจ้งเกี่ยวกับบ้านและทะเบียนบ้าน การแจ้งเกิด การแจ้งตาย   การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อและจำหน่ายชื่อ การแก้ไขรายการ ในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียน   คนตาย การตัดและรับรองสำเนา การเปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานเลือกตั้งต่างๆ และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4

             2.)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
             รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป รายงานเสนอแนะรวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารภัยอื่นๆ  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียม  และอำนวยความสะดวกในการป้องกันภัยตามแผน  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานตรวจสอบ  ควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผน  หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความมั่นคง งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย