กองวิชาการและแผน

กองวิชาการและแผนงาน

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาลและโครงการ ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย มีโครงสร้างแบ่งเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

1

              2.1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
             มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ  งานบริการและเผยแพร่ข้อมูล เช่น การวางแผนและงบประมาณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประมวลผล การดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศทั้งนี้  อาจเป็นนโยบาย แผนงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลเชิงบริหารงานเทศบาล,วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่เสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง,ประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา,ให้บริการข้อมูลหรือรายงานแก่หน่วยงานอื่นที่ขอรับบริการข้อมูลทั่วไป,จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี , รวบรวมข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน ,กำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล,ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล,ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
             1.)งานแผนและงบประมาณ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ   งานรวบรวมวิเคราะห์  และให้ข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและประเมินผลตามแผนทุกระดับ  การจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโต  ของประชากรในเขตเมือง  และความพึงพอใจของบริการสาธารณูปโภคหลัก  งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต  งานจัดทำเรียบเรียงแผนพัฒนา  การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง   และแผนประจำปี  งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อตอบสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล  และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผนจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี  ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ  งานรวบรวมข้อมูล  สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ  งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
             2.)  งานบริการและเผยแพร่ข้อมูล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านงานบริการและเผยแพร่วิชาการ   เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อเสนอเป็นข่าวสารของเทศบาลออกเผยแพร่  ประสานความร่วมมือ   กับสื่อมวลชนทุกแขนง  ประสานในการต้อนรับบุคคล  คณะบุคคลหรือผู้มีเกียรติที่มาเยือนเทศบาล  จัดทำข้อมูลเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

           2.2ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนิติการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งานดำเนินการกิจการพาณิชย์และงานอื่น   ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
             1.)  งานนิติการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกฎหมาย  การพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจเทศบัญญัติ  กฎระเบียบ  คำสั่ง  งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  การละเมิดทางเทศบัญญัติ  การสอบสวน  การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆ  งานกฎหมาย  งานตรวจนิติกรรม  สัญญา  งานร้องเรียน  การเรียกร้องค่าเสียหาย  การเรียกค่าสินไหมทดแทน  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
             2.) งานดำเนินการกิจการพาณิชย์
รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติเพื่อเป็นรายได้ของเทศบาล  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ เช่น  การพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าธรรมเนียม   ค่าภาษี  การดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย