กองช่าง

1

กองช่าง

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูล ทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล     การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ
อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

             1.  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานวิศวกรรม งานผังเมือง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน   ดังนี้
             1.1)      งานวิศวกรรม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวางโครงการ ก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมออกแบบคำนวณ งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้านวิศวกรรม และงานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานสำรวจแบบแผนเกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวางโครงการจัดทำผังและควบคุมงานก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้านสถาปัตยกรรม งานผังเมืองและควบคุมแนวเขตถนนทางสาธารณะและที่ดิน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
             1.2)     งานผังเมือง
ปฏิบัติงานทางช่างผังเมือง ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่างเขียนแบบแปลน แผนผังสำหรับการวางผังเมือง ดำเนินการสำรวจ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของพื้นที่และชุมชนในบริเวณเขตสำรวจเพื่อการวางผังเมือง รวมทั้งศึกษาสำรวจโครงการและนโยบายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค  เพื่อประมวลเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ วิจัย และเพื่อใช้ในการจัดทำวางผังเมืองหรือเพื่อการแก้ไขป้องกันปัญหาต่างๆ ทางด้านการผังเมือง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

         2.  ฝ่ายการโยธา
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุม  ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสถานที่และการไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้
             2.1)      งานสาธารณูปโภค
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอื่นๆ  ฯลฯ  งานวางแผนโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า  งานควบคุมดูแลสถานที่  งานปรับปรุงแก้ไขป้องกัน  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งานให้คำปรึกษาแนะนำ  หรือ
ตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา  งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา งานติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
             2.2)     งานสวนสาธารณะ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดสถานที่พัดผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม งานควบคุมดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำขยายพันธุ์ไม้ งานประดับตกแต่งอาคารสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
             2.3)     งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานออกแบบประมาณการงานจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้างานวางโครงการขยายเขตไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ งานควบคุมพัสดุงานประจำงาน การรายงานการจัดทำตารางข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับงานสถานที่ไฟฟ้า และจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 3  2