กองสาธารณสุข

1

กองสาธารณสุข

            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข

1.  ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานงานรักษาความสะอาด งานป้องกันและควบคุม.โรคติดต่อ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้
1.1)      งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
     มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการสุขาภิบาล ซึ่งหมายรวมถึงอนามัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสิ่งแวดล้อมทั่วไป อันมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขขั้นมูลฐานของชุมชน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาน้ำสะอาด การจัดและปรับปรุงแหล่งน้ำควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้การป้องกันเหตุรำคาญตามหลักสุขาภิบาล การควบคุมสถานที่ผลิตและจำหน่าย อาหาร เครื่องดื่ม น้ำแข็ง การจัดตลาด อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาล   อาหาร น้ำ สิ่ง ปฏิกูล อาคารสถานที่
2.1)     งานวางแผนสาธารณสุข
     มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนด้านสาธารณสุข การจัดทำแผนตามโครงการบริหารสาธารณสุข  ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่นโดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด การประสานแผนการปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆการจัดทำข้อมูล ข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข นิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุขและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  ฝ่ายบริการสาธารณสุข
     ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สนับสนุนจัดให้มีการบริการทางวิชาการสาธารณสุข ฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูทางวิชาการ แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและประชาชนสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้และเวชภัณฑ์ทางสาธารณสุข เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมโรคระบาดและบริการทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงานสาธารณสุข การตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ การรวบรวมแผนหน่วยงานย่อยและการกระจ่ายแผนงานสำหรับหน่วยปฏิบัติต่างๆ   การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1)      งานป้องกันและควบคุมโรค
     รับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหาร  และโภชนาการ  งานควบคุมประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ  หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข  งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  งานพัฒนาบุคลการด้านสาธารณสุข  งานประเมินผลงาน  งานด้านสุขศึกษา  งานอนามัยโรงเรียน  งานอนามัยแม่และเด็ก  งานวางแผนครอบครัว  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานโภชนาการ  งานสุขภาพจิต  งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  งานควบคุมแมลง  และพาหนะนำโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด   งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
2.2)     งานสัตวแพทย์
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสัตวแพทย์ เช่น  การตรวจควบคุมการฆ่าสัตว์ การควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ ให้คำปรึกษาในการเลี้ยงสัตว์ การรวบรวมแผนงานเฝ้าระวังตามนโยบายของอำเภอและจังหวัด  และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 2  3