กองการศึกษา

1

กองการศึกษา

           มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานพัฒนาการศึกษา งานบริการวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสนับสนุนบุคลากร งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะประเพณี อนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.  ฝ่ายบริหารการศึกษา
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของฝ่าย งานบริหาร และวิชาการงานการเงิน การพัสดุ และงานโรงเรียน งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ งานเขียนเอกสารตำราผลิตอุปกรณ์แบะสื่อการเรียนการสอน งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการ แผนใหม่ทางการศึกษา งานประชุม อบรมสัมมนาประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ งานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานประสานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     1.1) งานพัฒนาการศึกษา
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการของฝ่าย งานบริหาร และวิชาการงานการเงิน การพัสดุ และงานโรงเรียน งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางวิชาการ งานเขียนเอกสารตำราผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการ แผนใหม่ทางการศึกษา งานประชุม อบรมสัมมนาประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ งานวัดผลประเมินผลทางการศึกษา งานส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา งานประสานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่น งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     1.2) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่าพักแรม งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        2.  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนา
     รับผิดชอบงานวิชาการศึกษา  งานการศึกษานอกระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยการสนับสนุน  ส่งเสริมหรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน  งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม   งานกีฬาประชาชน    งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  ปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          2.1) งานกีฬาและนันทนาการ
     มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกีฬาประชาชน  งานสันทนาการโรงเรียน  งานสันทนาการชุมชน  งานอยู่ค่ายพักแรม  งานศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรม  งานกีฬาประชาชน  งานกิจกรรมเข้าจังหวะ  งานบริการอาสาสมัคร  งานห้องสมุดประชาชน  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สำหรับประชาชนและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          2.2) งานศาสนาและวัฒนธรรม
     มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์ศาสนา  สร้างจิตสำนึก  จริยธรรม  คุณธรรมให้กับประชาชน  ตลอดจนสนับสนุนให้มีศาสนสถานในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้เพียงพอต่อการประกอบพิธีกรรม  ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา  วันสำคัญทางศาสนาต่างๆและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 2  5
 4  6