กองประปา

1

กองประปา

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งการประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตมที่ได้รับมอบหมาย

1.  ฝ่ายผลิตและบริการ
             มีหน้าที่ความรับผิดชอบควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิตและบริการ งานการเงินและบัญชี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบภายในงาน  ดังนี้
             1.1)  งานผลิต
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา ตามกระบวนการผลิตน้ำให้ได้ตามหลักวิชาการตามขนาดและรูปแบบของโรงกรอง การสูบน้ำดิบจากแหล่งน้ำแล้วผ่านการผสมสารเคมีเพื่อทำให้น้ำตกตะกอน การวิเคราะห์น้ำบำบัดตะกอนให้น้ำมีความใสเพื่อการกรองน้ำให้มีความสะอาดตามมาตรฐานน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การเตรียมน้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง บำรุงรักษาอุปกรณ์การกรองน้ำและบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลต่างๆ ในระบบการผลิต ทั้งแรงสูงและแรงต่ำ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจและประมาณการติดท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำ ทำผังแนวท่อ การโอนย้ายมาตรวัดน้ำ งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมท่อจำหน่ายน้ำ งานตรวจรักษาท่อการดับเพลิง งานตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้น้ำประปา รับผิดชอบเกี่ยวกับงานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรที่ชำรุดงานทะเบียนวัดน้ำงานงดการใช้น้ำประปา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
             1.2) งานบริการและซ่อมบำรุง
มีหน้าที่ บำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา และสำรวจตรวจท่อน้ำ ตัดมาตรและติดตั้งมาตรวัดน้ำตามที่ประชาชนต้องการและร้องขอ
2.  ฝ่ายการเงินและบัญชี
             มีหน้าที่ รับ-จ่ายเงิน เก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จัดทำรายงานฐานะทางการเงิน ตรวจสอบยอดเงินประจำวัน ทะเบียนคุมงบประมาณ ทะเบียนเงินประกันค่าน้ำประปา รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย จัดทำใบเสร็จค่าน้ำประปา ตรวจสอบหน่วยน้ำ เก็บเงินค่าน้ำประปา ปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
             2.1) งานพัฒนารายได้
มีหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ประปา วิธีการจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ ของเทศบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้ชำระน้ำประปาและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชีจัดทำทะเบียนและรายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการชำระค่าน้ำประปาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
             2.2) งานการเงินและบัญชีประปา
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำเทศบัญญัติเรื่องน้ำประปา การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ชำระค่าน้ำประปา (บัญชีประจำตัวผู้เก็บเงิน) การคุมมาตรน้ำประปา (สมุดจดเลขอ่านมาตรน้ำ) การนำส่งเงินรายได้จากการประปาการขยายเขตและการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2