ประกาศคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

          เทศบาลตำบลตาลเลียน  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ดังนี้
1. พนักงานเทศบาลสามัญพึ่งดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละและมีความรับผิดชอบ
2. พนักงานเทศบาลสามัญพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พนักงานเทศบาลสามัญพึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
4. พนักงานเทศบาลสามัญพึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พนักงานเทศบาลสามัญพึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

……………………………………..