วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร

img_3275

ประกาศสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

        เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา ตามที่ นายเคน จตุเทน ไดรับอนุญาตใหสรางวัด ณ บ้านทุงปาแพง หมูที่ ๓ ตําบลตาลเลียน อําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นั้น บัดนี้ ผูรับอนุญาตไดสรางเสนาสนะขึ้นสมควรเปนที่พํานักของ พระภิกษุไดแล้วอาศัยความตามข้อ ๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๗) ออกตามความใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม สํานักงาน พระพุทธศาสนาแหงชาติ จึงประกาศตั้งเปนวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามวา “วัดปาถ้ําพระเทพนิมิตร” ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป